» "Дархан" дээд сургууль 2018-2019 онд оюутан элсүүлэх шинчилсэн журам
Манай сургууль 2002-2008 Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль. - Хэрэглэгчийн найдлагатай түнш 2007 - Аттестатчлал 2012- Шилдэг менежменттэй сургууль 2005 2011- Оюутанд ээлтэй сургууль 2012- Багш нарын 90 гаруй хувь нь эрдмийн ба боловсролын зэрэг цолтой , доктор пропессор 7 докторант 8 магистр 29, Америк, Солонгос , Япон улсын мэргэжилтэн багш 5

   

  Дархан дээд сургууль 2018-2019 онд оюутан элсүүлэх шинэчилсэн журам 

  "Дархан”дээд сургууль нь 2018-2019 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэхдээ БСШУЯ-ны 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны А/79 тоот тушаалаар шинэчлэн баталсан "Оюутан элсүүлэх журам”-ыг үндэс болгон энэхүү журмыг баримтална.

  Нэг: Ерөнхий зохион байгуулалт

  1.1.1"Дархан” дээд сургуульд элсэхээр бүртгүүлэгч, элсэлт болон элсэлтийн комиссын үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино.

  2.1.2"Дархан” дээд сургуулийн бакалаврыг хөтөлбөрт элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэнийг "бүртгүүлэгч”, зохих болзол хангаж элсэлтийн хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгчийг "элсэгч” гэнэ. Элсэлтийн үйл ажиллагааг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулахаар томилогдсон комиссыг "элсэлтийн комисс”, элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оролцох ажилтныг "комиссын гишүүн” гэнэ.

  3.1.3Дархан дээд сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт аймгуудаас элсүүлэх оюутны хяналтын тоог БСШУЯ тогтооно.

  4.1.4Тус сургуульд аль мэргэжлээр элсэхэд ямар хичээлээр ерөнхий шалгалт өгөхийг хүснэгтээр харуулав.

  Индекс

  Мэргэжлийн чиглэл

  Шалгалт

  Сургалтын хэлбэр

  Суралцах жил

  1

  011201

  Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

  Математик, Монгол хэл /аль нэгээр/

  Өдөр

  Орой

  4

  2,5

  2

  011301

  Багш, бага ангийн боловсрол

  Математик, Монгол хэл /аль нэгээр/

  Өдөр

  4

  3

  011401

  Багш, математикийн боловсрол

  Математик

  Өдөр

  4

  4

  011404

  Багш, урлагийн боловсрол /хөгжмийн багш/

  Монгол хэл, Ур чадвар

  Өдөр

  4

  5

  011409

  Багш, гадаад хэлний боловсрол

  Англи

  Англи, Орос, Монгол хэл

  /аль нэгээр/

  Өдөр

  Орой

  Эчнээ

  4

  2,5

  3,5

  Япон

  Солонгос

  6

  021202

  График дизайн

  Математик, Физик

  /аль нэгээр/

  Өдөр

  4

  7

  023101

  Гадаад хэлний орчуулга

  Англи

  Англи, Орос, Монгол хэл

  /аль нэгээр/

  Өдөр

  4

  Япон

  Солонгос

  8

  041101

  Нягтлан бодох бүртгэл

  Банк

  Математик

  Өдөр

  Орой

  Эчнээ

  4

  2,5

  3,5

  Татвар

  9

  041302

  Менежмент

  Математик

  Өдөр

  4

  10

  061302

  Програм хангамж

  Математик, Физик

  /аль нэгээр/

  Өдөр

  4

  11

  092301

  Нийгмийн ажил

  Нийгмийн тухай мэдлэг

  Өдөр

  4

  12

  101501

  Аялал жуулчлал

  Газар зүй, Англи, Орос хэл

  /аль нэгээр/

  Өдөр

  4

  1.1.5Энэхүү журам нь элсэлттэй холбоотой ерөнхий мэдээллийг "Дархан” дээд сургуулийн вэб хуудасwww.darkhandeed.mn,www.darkhandeed.edu.mn,портол сайт, Дархан Дээд Сургууль гэсэнficebookхуудаснаа толилуулна.

  2.1.6Бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг зарим мэргэжлээр бакалаврын орой, эчнээ, хөтөлбөрт элсүүлэн суралцуулах ба бүртгүүлэгчдээс элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн байхыг шаардахгүйгээр голч дүн харгалзан элсүүлнэ. Элсэлтийг ДДС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт 2016 онд оюутан элсүүлэх журмаар тусад нь зохион байгуулна.

  3.1.7Дархан Дээд Сургуульд элсэхийг хүссэн гадаадын харъяат иргэдийн асуудлыг тусад нь журмаар зохицуулна.

  4.1.8Энэхүү журмаар зохицуулагдахгүй асуудал гарвал ДДС-ийн Захирлын тушаалаар байгууллагдсан элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ.

  Хоёр: Элсэгчдэд тавигдах шаардлага ба шалгалт

  2.1Тус сургуульд элсэгч нь бүрэн дунд ба түүнээс дээш боловсрол эзэмшсэн байвал зохино. Үүнд:

  2.1.1 Ерөнхий шалгалт /ЕШ/-ын авбал зохих онооны 50-аас дээш хувийг авсан сурагч элсэх боломжтой. Өдрийн ангид элсэгчдийн хувьд үүнээс өөр нэмэлт шалгуур тавихгүй.

  2.1.2 Орой ба эчнээ ангид элсэгч өмнөх шатны сургалтандаа 90-ээс доошгүй кредит цуглуулсан байхыг шаарддаг. Өөрөөр хэлбэл, өмнө нь нэг дээд сургууль төгссөн байх шаардлагатай.

  2.1.3 Магистрын сургалтад зөвхөн бакалаврын дээд боловсролтой мэргэжилтнүүдийг хамруулна.

  2.2 Ерөнхий шалгалтанд элсүүлэх мэргэжлийн чиглэлээр 400-ээс дээш оноо авбал "Дархан” Дээд Сургуульд элсэх болзол хангасан гэж үзнэ.

  2.3 Бүртгүүлэгч ДДС-д бүртгүүлэхээс өмнө ерөнхий шалгалтын шалгуулагчийн буланд нэвтэрч өөрийн хувийн мэдээлэл болон дүнтэй танилцаж, хэрэв асуудал байвал шийдвэрлүүлсэн байна.

  2.4Тус сургуульд элсэгч нь тухайн элсэх мэргэжлийн хүрээнд зохих шалгалтуудыг өгсөн байна.

  2.5 Элсэгч нь ЭЕШ-ын болон МХБШ-ын батламж хуудас нь шалгалт өгснөөс хойш 2,5 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байвал элсэгчээр бүртгүүлнэ.

   

  Гурав: Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элсүүлэх

  3.1 Олон улсын олимпиадад оролцсон, Улсын олимпиадад аймаг, сумаасаа шалгаран оролцож "Дархан” дээд сургуульд бүртгүүлэхэд тавигдах /Ерөнхий Шалгалт/ 400 ба түүнээс дээш оноог хангасан ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчийг элсүүлнэ.

  3.2 "Дархан” дээд сургуулийн харъяа лицей сургууль төгсөгчдийг элсэгчдийн шаардлага хангасан тохиолдолд шууд элсүүлнэ.

  3.3 Хөдөө орон нутагт Сургуулийн өмнөх боловсролын багш, Бага ангийн багш, Хөгжмийн багш мэргэжлийн боловсон хүчин дутмаг байгааг үндэслэн Сургалтын байгууллага хүсэлт гаргаж гэрээ байгуулсаны үндсэн дээр 5 хүртэлх оюутныг суралцуулж болно.

  Дөрөв: Элсэгчдийг бүртгэх

  4.1 "Дархан” Дээд сургуульд элсэхийг хүсэгчдийг холбогдох материалын хамт 2016 оны 08 сарын 20-31-ны хооронд тус сургуулийн элсэлтийн комисс ДДС дээр хүлээн авч бүртгэнэ.

  4.2 Ерөнхий шалгалтын дүнгээр элсэх болзол хангаж хяналтын тоонд багтсан элсэгчид сургуульд ирж бүртгүүлнэ.

  4.3Элсэгчидньтуссургуулийнэлсэлтийнкомисстдараахиматериалыгбүрдүүлжөгнө. Үүнд:

  1.1.Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, хувийн хэрэг

  2.2.Ерөнхий шалгалтын дүнгийн тодорхойлолт /Батламж/

  3.3.Иргэний үнэмлэх, зураг /4 хувь/

  4.4.Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр

  5.5.Бүртгэлийн хураамж

  Дээрх материалуудыг битүүмж сайтай хавтсанд хийсэн байна.

  4.4 Элсэгчдийг бүртгэх үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

  Тав: Бусад

  1.5.1Элсэгч хуваарь буцаах тохиолдолд нэг багц цагийн үнэлгээний хэмжээний төлбөр төлнө.

  2.5.2Элсэгч нь бүртгүүлж, 1-р курсын сургалтын төлбөрийг төлсний дараа элссэн тушаал гаргах болно.